Logo Vestfold Fylkeskommune Opplæringsløpet.no

Referat nettverksmøte 10.10.18

 

Dato:

10.10.18

 

Type møte:

Lokal nettverksmøte

Deltagere: Arturo Hermandez, Jan Johansen, Odd Carm, Lydia Lorentzen, Trine Golf, Tom Erik Brattbakk, Frank Nordby, Marit Sæthern, Marte Christoffersen, Aase Bergly, Sølvi N Kvam
Sted:

BG Lysthuset

Møteinnkaller:

Lydia Lorentzen

Meldt forfall: Shirley Selnes, Billy Sandnes, Linda Teigen, Ann-Kristin von Betzen, Jon Edgar Karlsen,

Hilde Beate Tørnby, Bente Mari Hovland, Aud Stenersen

 

 

Møtereferent:

 

Ikke møtt: Erik Skaane, Råum Juliussen, Karl Johnny Solberg, Elisabeth Jahnsen, Line Hogstad,

Jon Amund Magnes, Jan Olav Sveen, Monika

Agenda:
 1. Godkjenning av referat fra 5. september 18 og saker til eventuell
 2. Gjennomføring etter 5 år – kort om tall og statistikk
 3. Prosjekt: Utvikling av et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledningen. (Saken er utsatt fra forrige møte.
 4. Karriereveiledning generelt – presentasjon fra Webjørn
 5. Livsmestring, hva og hvordan. Litt om hva vi gjør på Horten videregående         skole.
 6. Tilbakemelding fra deltakeren som har deltatt på seminaret om UTV
 7. Planlegging av kommende møter
 8. Evt
Vedtak / Konkretisering av tiltak, frist og ansvar:
Sak 1: Godkjenning av referat fra 5. september 18 og saker til eventuell

Referat godkjennes. Det presiseres at åpenskole på Horten videregående er uke 4, tirsdag 22/1-19

http://www.opplaringslopet.no/wp-content/uploads/2018/10/Saksliste-og-presentasjon-møte-10.10.-2018.pptx

 Sak 2: Gjennomføring etter 5 år – kort om tall og statistikk

 • Andelen av elever som fullfører og består på normert tid øker og andelen som slutter i løpet av fem år fortsetter å gå ned.
 • Statistikk viser at de fleste som fullfører men ikke består /mangler 1 fag
 • Gjennomføringsstatistikk for 10 år viser at andelen som fullfører og består fortsetter å øke
 • Gjennomføring inkludert planlagt grunnkompetanse
 • Meget god utvikling i Vestfold! Resultatet viser et godt og systematisk arbeid og samarbeid i hele opplæringsløpet over lang tid. Viktig å videreføre og videreutvikle dette gode arbeidet og samarbeidet.
 • Diskusjon og gjensidig informasjon om utfordringer i forhold til fullført og bestått.

·         Se i øvrig presentasjon, denne som vedlegg

Sak 3: Prosjekt: Utvikling av et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledningen.

 • Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Målet er å gi en karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer.
 • Prosjektet hadde oppstart januar 2018 og forventet ferdig i 2020.
 • For nærmere informasjon om prosjektet henvises til:

Sak 4: Karriereveiledning generelt

Målet med karriereveiledningen er å gi elevene karriereferdigheter og herunder;

 • Utvikle valgkompetanse,
 • Kunne se realistiske muligheter for seg selv
 • Få hjelp til å håndtere overgangsfaser i livet
 • Oppnå selvinnsikt.
 • Kort gjennomgang av kartleggingsverktøyet WIE med etterfølgende diskusjon.

·         I forhold til WIE er det i fylket totalt 42 sertifisert av 63 registrerte kursdeltakere og det er registrert 1000 nye brukere (elever og veiledere) i løpet av skoleåret 2017/18.

·         Kommunen benytter seg ikke av verksøyet WIE, men andre mer enkle kartleggingsverktøyer. Man kan ellers umiddelbart se en fordel ved å anvende samme verktøyet på både ungdomskolene og i de videregående skoler. Ungdomsskolene er veldig usikre på om kommunen har råd til å benytte seg av WIE.  Der er pågående undersøkelser i gang for å se på muligheter.

·         Noen opplever at kartleggingsverktøyet WIE kan være altfor omfattende å bruke og derfor vanskelig å gjennomføre en totall kartlegging. Det har vist seg at selv ressurssterke elever har problemer med å bruke programmet i den videre oppfølging.

·         Det er likevel en utbredt enighet om at det var et godt verktøy. Enkelte beskriver at dersom de er i tidsmangel, benytter de seg kun av enkelte deler av kartleggingen. Dette har fungert bra.

·         Se i øvrig presentasjon som vedlegg

Sak 5: Livsmestring, hva og hvordan på HVS.

 • Der gis en kort innføring i hvordan vi på Horten videregående skole arbeider med elevene i forhold til Livsmestring og psykisk helse.
 • I forbindelse med skolestart har skolen en miljødag, hvor elevene har ulike aktiviteter som er med til å skape et trygt og godt skolemiljø. Fra neste skoleår er det planen at HVS blir med i programmet «Drømmeskolen» se: http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/drommeskolen/
 • HVS har totalt 4 miljødager i løpet av året. Hensikten med miljødagene er, at elevene har ulike aktiviteter som er med til å skape et trygt og godt skolemiljø.
 • I tillegg enkelte arrangementer med f.eks. felles frokost eller lunsj. Det kan være klassevis eller på tvers av klasser
 • Verdensdagen for psykisk helse markeres og elevene jobber med ulike opplegg. I år har de jobbet med begrepet raushet.
 • Temauke Livsglede. Dette har kun vært gjeldende for elever på Helse og oppvekst. Timeplanen til elevene oppløses i en uke og al undervisning var tverrfaglig.
 • Det tas utgangpunkt i ny overordnet del av læreplanen (2017) hvor det er formulert slik:

«Temaet folkehelse og livsmestring skal bidra til at elevene utvikler kompetanse som fremmer elevenes helse og gjør dem i stand til å håndtere ulike utfordringer i livet. Elevene skal lære å mestre hverdagen og få støtte til å oppleve livet som meningsfylt».

Målet med uken har derfor vært:

 1. Øke systematisk aktivitet hos elevene
 2. Øke trivsel og mestringsfølelse hos elevene
 3. Øke engasjementet for inkludering og frivillig arbeid
 4. Bedre det psykososiale skolemiljøet
 5. Øke forståelsen for bevegelse- og livsglede
 6. Øke forståelsen for kulturell og sosial aktivitet som helsefremmende aktivitet
 7. Livsglede gir økt motstandsdyktigheten til å takle utfordringene både hjemme og i skolehverdagen

Gjennomføring

 • Alle elever skulle melde seg på 3 økter/aktiviteter pr dag –Se vedlegg Temauke Livsglede
 • Elevene fører inn aktiviteten i egen timeplan som godkjennes av kontaktlærer.
 • Max antall deltakere på den enkelte økt står i oversikten og der skjer en automatisk stenging av aktiviteten, når max antall er nådd.
 • Når aktivitet er gjennomført fås signatur på timeplanen av faglærer. Timeplan leveres inn til kontaktlærer etter siste økt. Ved manglende signaturer føres fravær.       Tilbakemelding på temauken var utelukkende positiv, både fra elever og lærere.

Sak 6: Tilbakemelding fra deltakeren som har deltatt på seminaret om UTV

 • Ingen hadde deltatt

Sak 7: Planlegging av kommende møter

 • Det var et ønske om at fortsette med å holde møtene på HVS.
 • På kommende møter vil der komme informasjon om de ulike yrkesretninger på HVS

Vedlegg: 

Saksliste og presentasjon møte 10.10. 2018 

Livsgledeuke 3 2018